info@airtours.ee

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

AS Virone Reisibüroo / AIR TOURS ESTONIA reisitingimused

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus – PAKETTREISID
1.1 Virone Reisibüroo reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud kirjalikele lubadustele.
1.2 Virone Reisibüroo ei vastuta Edasimüüja poolt antud ebatäpse info eest.
1.3 Virone Reisibüroo ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
1.4 Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on antud reisikirjelduses, arvel vői mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus vői ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kőik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.
1.6 Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ärajäämise kindlustuse hankimisel. Virone Reisibüroo ei korva reisi annulleerimise vői ilmastiku vm. Reisikorraldajast mittesõltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega seotud kulusid, need kulutused korvab kindlustuse olemasolul kindlustusfirma ja kehtiva kindlustuse puudumisel jäävad need kulud reisija kanda.
1.7 Virone reisibüroo juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

2. Reisibüroo vastutus edasimüüjana
Virone Reisibüroo reisibüroona ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Virone Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.

3. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
3.1 Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja maksnud ettemaksu, mille suurus inimese kohta on märgitud ära reisikirjelduses. Kui reisini on rohkem kui 31 päeva, tuleb ettemaks teha hiljemalt 5 päeva jooksul pärast reisi tellimist.
3.2 Kogu reis tuleb tasuda hiljemalt 1 kuu enne reisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui kuu aega enne reisi algust, tuleb ettemaks tasuda samal päeval ja kogumaksumus 2 päeva jooksul.
3.3 Reisija tellimus muutub Virone Reisibüroole siduvaks peale ettemaksu tasumist.
3.4 Peale reisi eest tasumist on Reisijal õigus enne reisi algust saada kätte vajalikud reisidokumendid. Reisidokumentide kättesaamiseajast teavitatakse reisilepingu sõlmimisel.

4. Annulleerimistingimused
4.1 Rohkem kui 31 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitiseks jätma 50% ettemaksust;
4.2 30-22 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitiseks jätma ettemaksu;
4.3 21-15 päeva enne reisi algust jääb hüvitiseks 50% reisi maksumuseks;
4.4 14-8 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitama 75% reisi maksumusest;
4.5 vähem kui 7 päeva enne reisi algust raha ei tagastata
4.6 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimalata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 4.1 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.
4.7 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.

Kolmplikatsioonide ja ebameeldivuste vältimiseks soovitame vormistada reisitõrkekindlustuse.
Annulleerides mõjuval põhjusel (haigestumine, õnnetusjuhtu, vms.) ning reisitõrkekindlustust omades, tagastab kindlustusfirma reisijale reisi maksumuse.
Salva reisikindlustuse tingimused – tutvu lähemalt!

5. Reisija kohustused ja vastutused
5.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
5.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid, reisi edukat läbivimist ega kahjustada  reisikorraldaja mainet. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
5.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.
5.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

6. Hinnad ja hinnamuutused
6.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
6.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hotellitoad tuleb vabastada kell 10:00.
6.3 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
6.3.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda;
6.3.2 transpordihindade muutumisel, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
6.3.3 valuutakursside muutumine.

7. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
7.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.
7.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
7.3 Puuduseks ei või pidada ka reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi.

8. Puuduste kõrvaldamine
8.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta.
8.2 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
8.3 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.

9. Kahjude korvamine
9.1 Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(tuse)st.
9.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
9.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
9.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
9.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
9.6 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.

10. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
10.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 3.1).
10.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse – ja Tehnilise Järelvalve Ameti (TTJA). Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.